Hvad tilbyder vi i forbindelse med erstatningssager?

Erstatningsadvokater med stor erfaring

Erfaring fra vores mangeårige behandling af erstatningssager har vist os, at det ofte ikke bare er spørgsmålet omkring erstatningen, som har betydning for den skadelidte. Det er lige så vigtigt at få afklaret, hvordan den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet ser ud, og spørgsmål omkring revalidering, fleksjob og førtidspension er ofte mindst lige så afgørende som diverse erstatningsposter.

For at få afdækket og rådgivet omkring samtlige af de forhold, som aktualiseres ved en personskadesag, har vi udviklet et totalkoncept, som medfører, at vi ikke blot håndterer skadesbehandling over for forsikringsselskabet, men tillige går aktivt ind i den kontakt, der er til kommunen og andre relevante myndigheder.


Vores totalkoncept for personskadesager.

Konceptet indeholder blandt andet følgende:

Gratis formøde
Vi gennemgår din sag, og rådgiver om alle aspekter og redegør for sagens videre forløb. Al korrespondance/kontakt til de involverede forsikringsselskaber. Indhentelse af nødvendige lægelige akter, herunder deltagelse i valg af speciallæger mv.

Bistand i forhold til kommunal afklaring
Deltagelse i den arbejdsmæssige afklaring, herunder kontakt/mødedeltagelse med kommuner, rådgivning vedrørende sygedagpenge/revalidering/arbejdsprøvning/flexjob samt førtidspension.

Bistand i forhold til Arbejdsskadestyrelsen
Al kontakt/korrespondance med Arbejdsskadestyrelsen. Sager, hvor personskaden er så alvorlig, at skadelidte i fremtiden ikke vil kunne arbejde på fuld tid, indbringes som udgangspunkt for Arbejdsskadestyrelsen, som fremkommer med en vejledende udtalelse omkring erhvervsevnetab og méngrad.

Opgørelse af erstatning
Opgørelse af samtlige erstatningskrav, samt sikring af at der sker en løbende udbetaling af diverse erstatningsposter.

No cure no pay
Får du ikke tilkendt erstatning, så opkræver vi ingen betaling for behandling af din sag

Bliv kontaktet

Vores advokater er medlem af:


Advokatfirmaet Lars Ulrich har
tegnet advokatansvarsforsikring
hos HDI Danmark
Policenr.: 156-08657649-14003No cure no pay – Ingen erstatning ingen betaling

Erstatnings-advokater opererer med et unikt betalingsprincip, hvor vi ikke kræver salær medmindre der udbetales en erstatning. Såfremt der udbetales erstatning, fastsættes vores salær ud fra en samlet vurdering af den medgåede tid, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Ved sagens opstart giver vi altid et konkret skriftligt overblik over de forventede sagsomkostninger.

I de sager, hvor skadevolder har en ansvarsforsikring, hvilket er tilfældet i langt de fleste trafikulykker, dækker modpartens forsikringsselskab en del af dine advokatudgifter.

Sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til sag. I de tilfælde, hvor der er tale om et varigt tab af erhvervsevne, er det meget ofte nødvendigt, at kommunen bliver involveret, ligesom sagen skal forelægges Arbejdsskadestyrelsen. Involveringen af kommune samt Arbejdsskadestyrelsen kan få betydning for sagsbehandlingstiden, men vi arbejder naturligvis målrettet på at fremskynde sagsbehandlingen så meget som muligt og reducere sagsbehandlingstiden.